BÀI TẬP CÂY QUYẾT ĐỊNH CÓ ĐÁP ÁN

  -  

Trong triết lý quyết định (chẳng hạn cai quản lí đen thui ro), một cây ra quyết định (giờ Anh: decision tree) là một trong vật dụng thị của các ra quyết định với những hậu quả rất có thể của chính nó (bao gồm khủng hoảng và hao phí tổn tài nguyên). Cây quyết định được thực hiện nhằm phát hành một kế hoạch nhằm mục tiêu đạt được kim chỉ nam ước muốn. Các cây đưa ra quyết định được dùng để cung ứng quá trình ra đưa ra quyết định. Cây quyết định là 1 trong dạng đặc biệt của cấu tạo cây....
Bạn đang xem: Bài tập cây quyết định có đáp án

*

Cmùi hương 3Cây đưa ra quyết định 3-1 Nội dung1 Hiểu biện pháp sử dụng cây đưa ra quyết định trong so sánh quyết định2 áp dụng lên tiếng dự báo vào cây ra quyết định 3-2 Mục lục Cây quyết định1 Cây đưa ra quyết định cùng với thông báo dự báo2 Định lý Bayes xác định các cực hiếm xác suất3 Phân tích độ nhạy bén cùng với biết tin dự báo4 3-3 1. Cây quyết định Cây đưa ra quyết định là sơ trang bị bao gồm nhiều nút ít cùng nhánh. Có 2 nhiều loại Cây nhánh:- Nhánh phương án- Nhánh thay đổi cốCó 2 các loại nút- Nút quyết định: khu vực xem xét những phương án- Nút trở nên cố: chỗ các biến đổi cố kỉnh sẽ ra mắt Nhánh phát triển thành rứa Nút ít biến hóa vắt 1 Nút ra quyết định Nhánh cách thực hiện 3-4 Cây đưa ra quyết định Cây quyết định hay được sử dụng cầm cố cho bảng Cây đưa ra quyết định vào ngôi trường hợp: Có các phương án cùng phát triển thành ráng (tâm trạng tự nhiên – states of nature), Có các quyết định liên tiếp nhau. 3-5Các bước vận dụng cây ra quyết định Xác định sự việc.1. Vẽ cấu tạo cây quyết định.2. Ghi các quý hiếm phần trăm vào những biến đổi nạm.3. Ghi những cực hiếm payoffs vào mỗi kết hợp giữa4. phương pháp với biến chuyển núm.5. Tính các quý hiếm EMV trên các nút vào cây từ bỏ cần quý phái trái. 3-6 Cây quyết định của Thompson Bước 1: Xác định vụ việc cửa hàng Thompson cẩn thận các phương án nhằm mục tiêu mở rộng qui tế bào tiếp tế. Tình huống của doanh nghiệp được mô tả trong cây quyết định nhỏng sau: TT dễ dàng Nút vươn lên là cố gắng Cách 2: Vẽ cây 1 y má TT ko thuận lợi à nh y Xâ nNút quyết lớ TT thuận lợi định Xây xí nghiệp sản xuất bé dại 2 Kh TT ko thuận lợi ôn gl àm gì cả 3-7Cây đưa ra quyết định của ThompsonCách 3: Ghi các quý giá Tỷ Lệ vào những trở thành vậy.Bước 4: Ghi các giá trị payoffs. TT (0.5) $200,000 $200,000 thuận tiện 1 n lớ TT (0.5) -$180,000 m yn ko tiện lợi Xâ TT (0.5) $100,000 Xây nm nhỏ dại dễ ợt 2 Kh TT (0.5) -$đôi mươi,000 ôn không thuận tiện g làm cái gi 0 3-8 Cây quyết định của ThompsonCách 5: Tính các EMVs cùng ra ra quyết định TT (0.5) $200,000 dễ ợt 1 EMV TT (0.5) không dễ dàng -$180,000 n =$10,000 lớ m n ây TT (0.5) X$40,000 $100,000 thuận lợi Xây nm nhỏ tuổi 2 0 EMV EMV TT (0.5) -$trăng tròn,000 không thuận lợi =$40,000 =$40,000 Kh ôn g làm 0 gì 3-9 Thí dụ• OÂng A ñang caân nhaéc 2 phöông aùn mua caên hoä đến thueâ giaù 800 trieäu (ñoàng) hoaëc mua ñaát giaù 200 trieäu.

Xem thêm: Những Cách Bảo Quản Hoa Quả Tươi Lâu Để Bán, Cách Bảo Quản Hoa Quả Tươi Lâu Để BánXem thêm: 50Ml Bằng Bao Nhiêu Gam Nước, Gam Sữa, 100 Ml Bằng Bao Nhiêu Gram Lạng Kilogram (Kg)

Tình hình daân soá aûnh höôûng lôùn ñeán keát quaû cuûa quyeát ñònh. Vôùi quyeát ñònh download caên hoä sau 2 naêm, neáu thực trạng daân soá gia taêng (60%), oâng thu ñöôïc 2 tyû Khi baùn caên hoä, ngöôïc laïi, tình hình daân soá khoâng taêng (40%), oâng chæ thu ñöôïc 225 trieäu. Vôùi quyeát ñònh download ñaát, neáu tình hình daân soá gia taêng (60%), sau 1 naêm, oâng ñöùng tröôùc quyeát ñònh baùn ñaát hoaëc xaây bieät thöï. Neáu baùn ñaát oâng thu ñöôïc 450 tr. Neáu xaây bieät thöï vôùi chi phí 800 tr vaø trong một naêm tieáp theo neáu thực trạng daân soá tieáp tuïc taêng (80%), Lúc baùn bieät thöï oâng thu ñöôïc 3 tyû, ngöôïc laïi thực trạng daân soá khoâng taêng (20%), Lúc baùn bieät thöï oâng thu ñöôïc 700 trieäu. Vôùi quyeát ñònh download ñaát vaø thực trạng daân soá khoâng taêng (40%), sau 3 naêm, oâng ñöùng tröôùc quyeát ñònh baùn ñaát hoaëc xaây nhaø kho. Neáu baùn ñaát oâng thu ñöôïc 210 tr. Neáu xaây nhaø kho vôùi bỏ ra 10 600 tr vaø trong một naêm tieáp 3- tầm giá 2. Cây quyết định cùng với ban bố dự báo: Thí dụ c.ty Thompson phần 2 Thompson chu đáo mướn phân tích thị phần tr ước Khi ra ra quyết định với ngân sách 10.000. đặc điểm của nghiên cứu như sau: P(Thị Trường dễ dàng /điều tra thuận lợi) = 0.78; P(Thị trường không thu ận lợi /kh ảo gần kề thuận lợi) = 0.22 Tương tự, P(Thị phần tiện lợi /khảo sát điều tra không thuận lợi) = 0.27; P(Thị Trường không thu ận lợi /kh ảo ngay cạnh không thuận lợi) = 0.73 Ta với mọi người trong nhà xác minh lại vụ việc (bước 1) cùng cần sử dụng các dữ liệu bổ sung để vẽ lại cây ra quyết định (bước 2). 3-11Cây ra quyết định của Thompson 3-12 Cây ra quyết định của ThompsonBước 3: Ghi các giá trị Xác Suất bắt đầu vào những phát triển thành thay.Cách 4: Ghi các quý giá payoffs. 3-13Bước 5: Tính các quý hiếm EMV với ra đưa ra quyết định. 3-14• Dựa vào số liệu vượt khứ của những cuộc nghiên cứu và phân tích, ta tất cả các cực hiếm xác suất sau:• P(khảo sát điều tra thuận lợi/Thị phần thuận lợi)=0.7• P(khảo sát ko thuận lợi/thị trường thu ận lợi)=0.3• P(khảo sát điều tra thuận lợi/Thị trường ko thu ận lợi)=0.2• P(điều tra không thuận lợi/Thị phần không thu ận lợi)=0.8 3-15 Phân tích Bayes : điều tra thuận lợiTính Phần Trăm mang lại kết quả khảo sát tiện lợi Xác suất Điều kiệnBiến Xác suất Xác suất Xác suất P(KSTL|trở thành nạm )Cố trước giao sau 0.35 = 0.78TTTL 0.70 * 0.50 0.35 0.45 0.10 = 0.22 0.trăng tròn 0.10 * 0.50TTKTL 0.45 1.00 0.45 3-16 Phân tích Bayes : khảo sát không thuận lợiTính xác suất đến công dụng khảo sát điều tra không thuận lợi Xác suất Điều kiệnBiến Xác suất Xác suất Xác suất P(KSKTL|đổi mới nắm )Cố trước giao sau 0.15 = 0.27TTTL 0.30 * 0.50 0.15 0.55 0.40 = 0.73 0.80 0.40 * 0.50TTKTL 0.55 1.00 0.55 3-17Thompson ko vững chắc cần chi từng nào đến vấn đề khảo sát Thị phần.Anh mong mỏi biết cuộc điều tra khảo sát thị trường đáng giá từng nào. Hơnnữa, anh vẫn muốn biết độ nhạy cảm của đưa ra quyết định phụ thuộc vào vào kếtquả khảo sát thị trường như thế nào. Anh ta nên làm cho gì?Giá trị hy vọng của biết tin mẫu (Expected Value of SampleInformation)Phân tích độ nhạy cảm (Sensitivity Analysis) 3-18 Giá trị hy vọng của công bố mẫu mã EVSI Giá trị kỳ vọng của Giá trị hy vọng của nhánh bao gồm công bố nhánh ko muaEVSI = dự báo (ngoại trừ lên tiếng đoán trước cho ngân sách cài đặt thông tin) EVSI for Thompson = $59,200 - $40,000 = $19,200 Thompson có thể chi đến $19,200 mang đến cuộc điều tra. 3-19 Phân tích độ tinh tế p + ( 1 − p ) ($2,400) 1) = ($106,400)EMV(node = $104,000 p + 2,400 Lập đẳng thức EMV(nút 1) cùng với EMV khi không thực hiện điều tra, ta bao gồm p + $2,400 = $40,000 $104,000 p = $37,600 $104,000 Tức là: $37,600 p= = 0.36 $104,000 3-20