Bài Tập So Sánh Ngang Bằng

  -  
Khóa học .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Blog .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
*
*
*
*
He doesn’t play piano as well as he did

3. So sánh ngang bởi với danh từ

Khẳng định: S + V + the same + (noun) + as + N/ pronoun.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh ngang bằng

Phủ định: S + V + not + the same + (noun) + as + N/ pronoun.

Xem thêm: Tất Cả Các Trường Đại Học Ở Đà Nẵng Uy Tín, Chất Lượng, Danh Sách Trường Đại Học Và Cao Đẳng Tại Đà Nẵng

Ví dụ:

All students just pronounce the same as their teacher. (Tất cả học sinh phần đa phân phát âm giống giáo viên của họ.)You have got the same oto as mine. (Quý khách hàng bao gồm loại xe cộ như thể mình.)This watch isn’t the same as my old one. (Chiếc đồng hồ đeo tay này sẽ không giống như cùng với mẫu cũ của mình.)They don’t do the same demo as mine. (Họ ko làm cho bài xích đánh giá như thể của bài bác của tôi.)

Lưu ý: So sánh không giống nhau hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc:

S + lớn be + different from + noun/ pronoun.

Xem thêm: Đọc Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, Sá»± Tã­Ch Sæ¡N Tinh, ThủY Tinh

Ví dụ:

American English is slightly different from British English. (Anh – Mỹ thì tương đối khác với Anh – Anh.)Her fashion style is different from mine. (Phong giải pháp thời trang và năng động của cô ấy không giống với tôi.)

4. Bài Tập

The blue car is………..the red oto. (fast)Peter is ………………Fred. (not/tall)The violin is………… the cello. (not/low)This copy is ……………..the other one. (bad)Oliver is …………….Peter. (optimistic)Today is …………..yesterday. (not/windy)The tomato lớn soup was………….. the mushroom soup. (delicious)Grapefruit juice is…………… lemonade. (not/sweet)Tom has……….. (almost/money) John.Peter…………. (not/have/children) John.Tom …………(not/drive/dangerously) John.Mrs Jones……………..Mrs. Smith. (talk/loudly)Steve……………Melisa. (not/do/well)The impala runs ……………..the cheetah. (not/run/fast)Tom ……………..John. (funny)Đáp án:The xanh car is as fast as the red car.Peter is not as tall as Fred.The violin is not as low as the cello.This copy is as bad as the other one.Oliver is as optimistic as Peter.Today is not as windy as yesterday.The tomakhổng lồ soup was as delicious as the mushroom soup.Grapefruit juice is not sweet as lemonade.Tom has almost as much money as John.Peter does not have sầu as many children as John.Tom does not drive as dangerously as John.Mrs Jones talks as loudly as Mrs. Smith.Steve sầu did not vị well as Melisa.The impala doesn’t run as fast as the cheetah.Tom is as funny as John.

Bài viết sẽ tổng thích hợp các kỹ năng và kiến thức liên quan cho so sánh ngang bằng trong giờ đồng hồ Anh. Chúc chúng ta học thật tốt!!!