BÀI TẬP VỀ XÂU KÍ TỰ TRONG PASCAL

  -  

Mời các bạn học viên cùng quý thầy cô thuộc xem thêm "bài tập về xâu vào Pascal" để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau củ dồi tay nghề ra đề thi. Tài liệu cung ứng những dạng bài bác tập tương đối nhiều mẫu mã, có tất nhiên giải đáp góp các bạn dễ dàng nắm bắt kỹ năng hơn.
Bạn đang xem: Bài tập về xâu kí tự trong pascal

*

BÀI TẬP VỀ XÂUnhững bài tập 6.1: Viết chương trình liệt kê những từ của một xâu ký kết từ được nhtràn lên từ bỏ keyboard, từng từbắt buộc được viết bên trên một mẫu.Uses Crt; BeginVar St:String; Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);Procedure XoaTrangThua(Var St:String); XoaTrangThua(St);Begin St:=St+#32; Xóa những ký kết trường đoản cú Trắng ở đầu xâu Writeln(‘Liet ke cac tu trong xau: ‘); While St<1>=#32 Do Delete(St,1,1); While POS(#32,St)0 Do Xóa những ký kết tự White ngơi nghỉ cuối xâu Begin While St=#32 DoDelete(St,Length(St),1); Writeln(Copy(St,1,POS(#32,St))); Xóa những ký kết tự White ở giữa xâu Delete(St,1,POS(#32,St)); While POS(#32#32,St)0 Do End;Delete(St,POS(#32#32,St),1); Readln;End; End.Những bài tập 6.2: Viết chương trình nhập vào một trong những xâu ký tự từ bỏ bàn phím. Tìm xâu đảo ngược của xâukia rồi in công dụng ra màn hình theo 2 cách: Đệ qui và ko đệ qui.Ý tưởng:- Nếu xâu St có 1 ký kết từ thì xâu đảo = St. - Ngược lại: Xâu hòn đảo = Ký từ cuối + Đệ qui(Phần sót lại của xâu St).Uses Crt; Giải thuật đệ quiVar St:String; Function DeQui(St:String):String;Giải thuật ko đệ qui BeginFunction XauDao(St:String):String; If Length(St) If dem>0 Then Writeln(ch,’ : Readln;’,dem); End.những bài tập 6.4: Viết chương trình xóa các ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhtràn vào tự bànphím.Uses Crt; If St IN <‘0’..’9’> ThenVar St:String; OK:=TrueHàm POSNUM bình chọn coi vào xâu St có Else i:=i+1;ký trường đoản cú chữ số xuất xắc không? Nếu tất cả, hàm trả về vị If OK Then POSNUM:=i Elsetrí trước tiên của ký tự chữ số, ngược lại hàm trả POSNUM:=0;về quý giá 0 End;Function POSNUM(St:String):Byte;Var OK:Boolean; Begin i:Byte; Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);Begin While POSNUM(St)0 Do OK:=False; Delete(St,POSNUM(St),1); i:=1; Write(‘Xau sau thời điểm xoa: ‘,St); While (i If Length(st1)>Length(st2) Then Lấy phần dư của tổng a+b For i:=1 To Length(st1)-Length(st2) Do sodu:=(a+b+sodu) DIV 10;st2:="0"+st2 Đổi số nguyên c thanh lịch xâu ký kết tự ch Else str(c,ch); For i:=1 To Length(st2)-Length(st1) Do Cộng xâu ch vào bên trái xâu kết quảst1:="0"+st1; stEnd; st:=ch+st;Function Cong(st1,st2:string):string; End;Var i,a,b,c,sodu:Byte; Xử lý trường hợp số dư ở đầu cuối >0 code:integer; If sodu>0 Then st,ch:string; BeginBegin str(sodu,ch); st:=""; sodu:=0; st:=ch+st; LamDayXau(st1,st2); End; Lấy từng số của 2 xâu: từ bỏ nên lịch sự trái Cong:=st; For i:=Length(st1) DownTo 1 Do End; Begin Begin Đổi ký kết trường đoản cú sang số nguyên Write("Nhap so thu nhat: "); Readln(so1); Val(st1,a,code); Write("Nhap so thu hai: "); Readln(so2); Val(st2,b,code); kqua:=Cong(so1,so2); Tính tổng của 2 số a,b vừa lấy ra đến Writeln("Tong= ",kqua);vào biến c Readln; c:=(a+b+sodu) MOD 10; End.BÀI TẬP. TỰ GIẢIbài tập 6.11: Viết chương trình nhập vào trong 1 xâu ký từ từ keyboard. Tìm cùng in ra màn hình hiển thị mộttrường đoản cú gồm độ dài lớn số 1 trong xâu.Gợi ý:Tách từng trường đoản cú nhằm đối chiếu (coi bài bác tập 5).các bài luyện tập 6.12: Viết công tác nhập một xâu cam kết từ bỏ St tự bàn phím với một ký kết tự ch. In ra mànhình xâu St sau khoản thời gian xóa hết các ký từ ch vào xâu đó.Gợi ý: While POS(ch,st)0 Do Delete(st,POS(ch,st),1);Những bài tập 6.13: Viết chương trình nhập một xâu vào từ bỏ bàn phím với thông báo lên màn hình xâu đógồm đề nghị đối xứng không tuân theo 2 cách: Đệ qui và không đệ qui. (Ví dụ: abtía, abctía là các xâu đốixứng).Gợi ý: - Nếu xâu Length(st)các bài tập luyện 6.16: Viết lịch trình nhập vào trong 1 cái văn uống bản, hiệu chỉnh văn uống phiên bản theo số đông yêucầu tiếp sau đây cùng in vnạp năng lượng bản sau thời điểm hiệu chỉnh ra màn hình: a. Xóa tất cả những cam kết từ bỏ trắng thừa. b. Trước các vệt câu không có các ký tự white, sau những vệt câu có một ký từ bỏ white. c. Đầu câu in hoa.các bài tập luyện 6.17: Viết chương trình thực hiện phxay nhân 2 số nguim mập.Gợi ý: - Viết hàm nhằm nhân một số trong những to cùng với số có một chữ số. - Áp dụng hàm tính tổng 2 số to (coi bài tập 10).Những bài tập 6.18: Viết công tác nhằm nén với giải nén một xâu ký kết tự .Ví dụ: Xâu ‘AAAABBBCDDDDDDDEEF’ sau khi nén đã trở nên ‘4A3BC7D2EF’.các bài tập luyện 6.19: Viết công tác nhập lệ họ tên không hề thiếu của những học tập viên một tấm học (không quá50 người). Hãy bố trí lại bọn họ tên của những học tập viên kia theo thiết bị trường đoản cú Alphabet (Nếu tên trùng nhauthì xếp máy tự theo họ lót, ví như họ lót cũng trùng nhau thì xếp thứ tự theo họ). In ra screen danhsách của lớp học tập sau khi đa thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự Alphabet.Gợi ý: - Dùng mảng xâu ký kết trường đoản cú để tàng trữ bọn họ thương hiệu học viên. - Đảo ngược các từ bỏ của mình thương hiệu trước lúc sắp xếp.các bài luyện tập 6.20: Viết chương trình liệt kê ra màn hình hiển thị toàn bộ những hoán thù vị của một xâu cam kết từ bỏ.Gợi ý:Dùng giải mã con quay lui. BÀI TẬP KIỂU BẢN GHIcác bài tập luyện 7.1: Viết lịch trình thực hiện phép cùng 2 số phức.Uses Crt;Type Complex = Record In hiệu quả ra màn hình a,b:Real; Writeln(‘Tong cua 2 so phuc:’); End; If c1.b>=0 Then dau:=’+i’ else dau:=’-Var c1,c2,c3:Complex; i’; dau:string; Writeln(‘c1 = ‘, c1.a:0:2, dau,Begin abs(c1.b):0:2); Số phức c1 Writeln(‘Nhap so phuc c1:’); If c2.b>=0 Then dau:=’+i’ else dau:=’- Write(‘Phan thuc a = ‘); Readln(c1.a); i’; Write(‘Phan ao b = ‘); Readln(c1.b); Writeln(‘c2 = ‘, c2.a:0:2, dau, abs(c2.b):0:2); Số phức c2 Writeln(‘Nhap so phuc c2:’); Writeln(‘La so phuc:’); Write(‘Phan thuc a = ‘); Readln(c2.a); If c3.b>=0 Then dau:=’+i’ else dau:=’- Write(‘Phan ao b = ‘); Readln(c2.b); i’; Writeln(‘c3 = ‘, c3.a:0:2, dau, Tính tổng 2 số phức abs(c3.b):0:2); Số phức c3 c3.a := c1.a + c2.a; Readln; c3.b := c1.b + c2.b; End.những bài tập 7.2: Viết lịch trình làm chủ điểm thi Tốt nghiệp của sinch viên với 2 môn thi: Cơ sở vàsiêng ngành. Nội dung quá trình làm chủ gồm những:  Nhập điểm mang lại từng sinh viên.  In danh sách sinc viên ra màn hình.  Thống kê con số sinch viên thi đậu.  In ra màn hình hình list đông đảo sinch viên bị thi lại. 4Uses Crt;Const Max=200; Writeln(i:3,".",Hoten:trăng tròn,DiemCS:5,DiemCN:20Type SinhVien=Record ); Hoten:string<30>; End; DiemCS,DiemCN:Byte; ch:=ReadKey; End; End; Procedure DanhSachSVThilai;Var SV:ARRAY<1..Max> Of SinhVien; Var ch:Char; n:Byte; i:Byte; c:Char; Begin Clrscr;Procedure NhapDanhSach; Writeln("DANH SACH SINH VIEN THIVar ch:Char; LAI");Begin Writeln; Clrscr; WRITELN("STT Ho ten Diem Co so Writeln("NHAP DANH SACH SINH VIEN"); Diem Chuyen nganh"); n:=0; For i:=1 To n do Repeat With SV Do n:=n+1; Begin With SV Do If (DiemCS=5)AND(SV.DiemCN>=5)Begin Then S:=S+1; Clrscr; Writeln("So sinc vien thi dau la: ",s); Writeln("DIEM THI TOT NGHIEPhường SINH ch:=Readkey;VIEN"); End; Writeln; WRITELN("STT Ho ten Diem Co so BeginDiem Chuyen nganh"); Repeat For i:=1 To n do Clrscr; With SV Do Writeln("CHUONG TRINH QUAN LY Begin DIEM THI TOT NGHIEPhường SINH VIEN"); Writeln("1. Nhap danh sach sinc vien"); Writeln("2. In danh sach sinh vien"); 5 Writeln("3. Thong ke so sinc vien thi dau"); "2": InDanhSach; Writeln("4. danh sach sinh vien thi lai"); "3": ThongKeSVThiDau; Writeln(": Thoat"); "4": DanhSachSVThilai; c:=Readkey; End; Case c Of Until c=#27; "1": NhapDanhSach; End.Bài tập 7.3: Viết chương trình nhtràn lên n đỉnh của một nhiều giác lồi S. a/ Tính diện tích S của S biết: 1 n dt(S)= | xi yi1 xi1yi ) | ( 2 i1vào đó: (xi,yi) là tọa độ đỉnh máy i của đa giác S. b/ Nhập vào thêm một điểm P(x,y). Hãy kiểm tra xem P. nằm trong hay quanh đó đa giác S.Ý tưởng: Nối P cùng với các đỉnh của nhiều giác S thì ta được n tam giác: Si= PPiPi+1, cùng với Pn+1=P1. n Nếu  dt(S ) = dt(S) thì Phường  S. i 1 iUses Crt; beginType Toado=Record if i=n then j:=1 else j:=i+1; x,y:integer; s:=s+((P.x*P.y-P.x*P.y)); end; end; Mang=array<0..30> of Toado; DienTichDaGiac:=abs(s)/2; end;Var n:Byte; A:Mang; Function P:ToaDo; DienTichTamGiac(A,B,C:ToaDo):real; BeginProcedure NhapDinh(var n:Byte; Var DienTichTamGiac:=abs(A.x*B.y-P:Mang); B.x*A.y+B.x*C.y-C.x*B.y+C.x*A.y-Var i:Byte; A.x*C.y)/2;Begin End; Write("Nhap so dinch cua da giac n = ");readln(n); Function For i:=1 khổng lồ n bởi KiemTra(PP:ToaDo;n:Byte;P:Mang):Boolean; Begin Var i,j:integer; Write("P<",i,">.x = ");readln(P.x); s:real; Write("P<",i,">.y = ");readln(P.y); begin End; s:=0;End; For i:=1 lớn n do beginFunction if i=n then j:=1 else j:=i+1;DienTichDaGiac(n:Byte;P:Mang):real; s:=s+DienTichTamGiac(PP..,P,P);Var i,j:integer; end; s:real; If round(s)=round(DienTichDaGiac(n,P))Begin then KiemTra:=true s:=0; else KiemTra:=false; for i:= 1 lớn n bởi vì end; 6 Write("Phường.y = ");readln(P.y);Begin If KiemTra(P,n,A) Then Writeln("Diem P. NhapDinh(n,A); phái nam vào domain authority giac S.") Writeln("S=",DienTichDaGiac(n,A):0:2); Else Writeln("Diem P phái mạnh ngoai da giac S."); Readln; Readln; Writeln("Nhap diem P:"); End. Write("Phường.x = ");readln(P.x);BÀI TẬPhường TỰ GIẢIcác bài tập luyện 7.4: Viết công tác nhân nhì số phức c1, c2.những bài tập 7.5: Viết lịch trình làm chủ điểm thi học phần của sinh viên bao hàm các ngôi trường sau:Họ tên, Điểm Tin, Điểm nước ngoài ngữ, Điểm vừa đủ, Xếp một số loại. Thực hiện các quá trình sau: a/ Nhtràn vào list sinch viên của một tờ (không quá 30 người), gồm những: Họ thương hiệu, ĐiểmTin, Điểm Ngoại ngữ. Tính Điểm trung bình và Xếp nhiều loại đến từng sinch viên. b/ In ra màn hình danh sách sinc viên của lớp đó theo mô hình sau: Họ tên Điểm Tin Điểm Ngoại Điểm Xếp một số loại ngữ T.Bình Trần Văn An 8 9 8.5 Giỏi Lê Thị Béo 7 5 6.0 T.Bình .......................... ............ ..................... ............ .............. .. c/ In ra screen list những sinc viên bắt buộc thi lại (nợ một trong những hai môn). d/ In ra danh sách hồ hết sinch viên xếp nhiều loại Giỏi. e/ Tìm cùng in ra screen phần nhiều sinc viên tất cả điểm trung bình tối đa lớp. f/ Sắp xếp lại danh sách sinch viên theo thiết bị từ Alphabet. g/ Sắp xếp lại danh sách sinh viên theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú giảm dần dần của điểm mức độ vừa phải.

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lí 7 Bài 5: Ảnh Tạo Bởi Gương Phẳng Lý 7, Lý Thuyết Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương PhẳngXem thêm: Mẹo Nhỏ - 35 Sáng Tạo Mà Ai Cũng Nên Biết

h/ Viết chức năng tra cứu theo thương hiệu không đầy đủ của sinc viên. Ví dụ: Khi nhtràn vào tênPhuong thì chương trình đã search cùng in ra screen đọc tin không thiếu thốn của không ít sinh viên có tênPhuong (chẳng hạn như: Ptê mê Anh Phuong, Do Ngoc Phuong, Nguyen Nam Phuong...).Bài tập 7.6: Viết chương trình làm chủ sách ở thư viện gồm các trường sau: Mã số sách, Nhan đề,Tên Tác đưa, Nhà Xuất bạn dạng, Năm xuất bản. a/ Nhtràn vào kho sách của thỏng viện (gồm tất cả các trường). b/ In ra màn hình tất cả các cuốn nắn sách tất cả vào thư viện. c/ Tìm một cuốn sách tất cả mã số được nhtràn vào tự bàn phím. Nếu search thấy thì in ra màn hìnhcông bố không thiếu thốn của cuốn sách kia, trở lại thì thông tin không kiếm thấy. c/ Tìm cùng in ra màn hình tất cả các cuốn nắn sách gồm thuộc tác giả được nhập lệ từ bỏ bàn phím. d/ Lọc ra các cuốn nắn sách được xuất bạn dạng trong cùng một năm như thế nào kia. e/ Tìm cùng in ra màn hình hiển thị các cuốn sách mà lại nhan đề gồm cất từ bất kỳ được nhập lệ trường đoản cú bànphím. BÀI TẬPhường VỀ TỆPcác bài luyện tập 8.1: Tạo một tệp tin SINHVIEN.DAT để lưu đọc tin của một tờ sinc viên. Mỗi sinh viêncó nhu cầu các thông tin sau: Họ tên, Ngày sinc, Quê quán, Điểm trung bình, Xếp loại (ngôi trường xếpmột số loại vày chương trình trường đoản cú tính lấy phụ thuộc điểm vừa phải nhỏng sau: nếu điểm mức độ vừa phải nhiều loại ‘D’, nếu như 5 begin 32:2,quequan,#32:10- read(f,sv); length(quequan),Diemtb:5:2); with sv do end; close(f);writeln(hoten,#32:20,length(hoten),ngaysinh,# readln; End.bài tập 8.3: In list tất cả sinc viên có biết tin lưu lại vào file SINHVIEN.DAT xếp các loại khá(‘B’) trsinh sống lên.Program Vi_du_3; writeln("File khong ton tai");Type exit; Sttrăng tròn = String<20>; end; St10 = String<10>; n:=0; SinhVien = record writeln("Danh sach sinh vien dat loai kha tro Hoten: St20; len"); Ngaysinh,Quequan: St10; while not Eof(f) do DiemTb: real; begin Xeploai: Char; read(f,sv); end; with sv doVar if xeploách write("Ngay sinh: "); if diemtb các bài tập luyện 8.7: Sao chnghiền văn bản của file SINHVIEN.DAT vào tệp tin văn bạn dạng SINHVIEN.TXT saocho mỗi sinc viên lưu lại vào một mẫu.Program Vidu_7; beginType writeln("File khong ton tai"); St20 = String<20>; exit; St10 = String<10>; end; SinhVien = record rewrite(g); Hoten: St20; while not Eof(f) vị Ngaysinc,Quequan: St10; begin DiemTb: real; read(f, Sv); Xeploai: Char; with Sv vày end; beginVar Str(diemtb,bdiem:5:2); f: File of SinhVien; St:= g:Text; hoten+#32+ngaysinh+#32+quequan+#32+Bdie St:String; m; Sv: sinhvien; writeln(g,St); Bdiem: String<5>; end;Begin end; assign(f,"sinhvien.dat"); Close(f); $I- Close(g); reset(f); readln; $I+ End. if IOResult 0 thenNhững bài tập 8.8: Một ma trận mxn số thực được chứa vào một file văn bản mang tên MT.INP gồm: dòngđầu chứa hai số m, n; m cái tiếp theo sau thứu tự đựng m sản phẩm của ma trận. Hãy viết chương thơm trìnhgọi dữ liệu trường đoản cú tệp tin MT.INP, tính tổng của từng mặt hàng ma trận cùng ghi lên file văn bạn dạng có tênKQ.OUT trong các số đó, cái đầu chứa số m, cái vật dụng hai cất m tổng của m hàng (m,n assign(g,’KQ.OUT’); write(g,S:0:2,#32); rewrite(g); close(g); writeln(g,m); End. for i:= 1 to m doChụ ý:  Chương trình trên ko soát sổ sự sống thọ của tệp tin ‘MT.INP’, trường hợp cần có thể bình chọn tương tự các ví dụ trên.  Tổng của từng sản phẩm được lưu lại vào mảng một chiều S (bộ phận S lưu tổng của mặt hàng i)các bài tập luyện 8.9: Cho 3 ma trận số ngulặng A = (aịj)mxn, B = (bjk)nxp, C = (ckl)pxq, được chứa vào fileMATRIX.INPhường gồm: mẫu đầu chứa 4 số m, n, p, q. m+n+p chiếc tiếp theo theo lần lượt chứa m hàngma trận A, n mặt hàng ma trận B với p hàng ma trận C. Viết chương trình phát âm dữ liệu trường đoản cú fileMATRIX.INP. với tính ma trận tích D = AxBxC rồi ghi lên tệp tin văn bạn dạng có tên MATRIX.OUTtrong đó: Dòng đầu cất m, q; m chiếc tiếp sau đựng m mặt hàng của ma trận D. n p d il   a ij * b jk * c kl j 1 k 1Program Vidu_9; for l:=1 khổng lồ q doVar read(f,C); f,g: Text; readln(f); A, B, C, D:array<1..100,1..100> of end;integer; close(f); m,n,p,q,i,j,k,l,r,s: byte; assign(g,’MATRIX.OUT’); rewrite(g);Begin writeln(g,m,#32,q); assign(f,’MATRIX.INP’); for i:= 1 to lớn m do reset(f); begin readln(f,m,n,p,q); for l:=1 lớn q vì fillchar(D,mxq,0); begin for i := 1 khổng lồ m vày for j:= 1 khổng lồ n begin vì for j:= 1 to n vì chưng read(f,A); for k:=1 khổng lồ p vì chưng readln(f); end; for j:= 1 to n do D := D + A*B*C; begin write(g,D, for k:=1 to p bởi vì #32);read(f,B); end; readln(f); writeln(g); end; end; for k:= 1 lớn p bởi vì close(g); begin readln; End.Chụ ý: Công thức tính cực hiếm của các thành phần ma trận D = (dil)mxq nlỗi sau:những bài tập 8.10: Một ma trận mxn số thực được chứa vào một file vnạp năng lượng phiên bản mang tên DULIEU.INPgồm: dòng đầu chứa nhì số m, n; m chiếc tiếp theo sau lần lượt đựng m hàng của ma trận. Hãy viếtcông tác phát âm dữ liệu trường đoản cú file DULIEU.INP, cho thấy thêm những sản phẩm của ma trận gồm tổng phần tử bên trên 12hàng kia lớn số 1. Kết quả ghi lên tệp tin vnạp năng lượng bản mang tên DULIEU.OUT , trong số đó chiếc đầu đựng giátrị lớn nhất của tổng các thành phần bên trên một sản phẩm, mẫu thứ hai cất chỉ số các mặt hàng đạt quý giá tổnglớn nhất kia (m,n GtMax then m,n,i,j: byte; beginBegin T:=; assign(f,’DULIEU.INP’); GtMax:= S; reset(f); over readln(f,m,n); else fillchar(S,m,0); if S = GTMax then for i:= 1 to lớn m vị T:= T+; begin assign(g,’DULIEU.OUT’); S:=0; rewrite(g); for j:=1 lớn n vày writeln(g,GTMax:0:2); begin for i:=1 khổng lồ 100 vì if i in T then read(f,x); write(g,i,#32); S:=S+x; readln; end; End. readln(f);Chụ ý: Chương thơm trình bên trên dùng mảng S để giữ tổng vốn các bộ phận bên trên mỗi mặt hàng. Cụ thể, S là tổng giá trị các phần tử trên hàng sản phẩm công nghệ i của ma trận sẽ đến. Tập T , GTMax thứu tự là tập cất các chỉ số những sản phẩm và cực hiếm lớn nhất của những phần tử trên từng mặt hàng trên thời điểm đang xét. Xuất phạt ta coi mặt hàng trước tiên bao gồm tổng mức lớn số 1. Khi xét sản phẩm thiết bị i bao gồm những ngôi trường thích hợp sau: - S > GTMax: S new là tổng lớn số 1 cùng bây giờ chỉ tất cả mặt hàng i đạt được cực hiếm này - S = GTMax: tất cả thêm hàng i đạt giá trị lơn duy nhất. - S Program Sao_chep_File; assign(g,file_dich);const rewrite(g); bufsize = 200; Temp:= filesize(f);var while Temp > 0 vì chưng f,g: file; begin File_nguon, file_dich: String; if bufform size SoHoadon (số hoá đơn); Thang (mon mua/bán); Mahang (mã hàng mua/bán); Loai phong (nhấn một trong hai cực hiếm ‘M’(mua) hoặc ‘B’ (bán)do đó địa thế căn cứ vào ngôi trường Loai ta biết đó là hoá đơn thiết lập giỏi hoá đối chọi phân phối. Viết chương thơm trìnhđược cho phép nhập vào một dãy những hoá solo với lưu giữ vào file mang tên Hoadon.dat, quy trình nhập dừngKhi SoHoadon = 0. Tính số dư hồi tháng n (n được nhập tự bàn phím Lúc triển khai chươngtrình) . Biết rằng số dư trong một tháng được xem theo công thức: Số dư = Tổng chào bán - Tổng mua,trong các số ấy tổng phân phối, tổng sở hữu theo lần lượt là tổng thể chi phí cung cấp, sở hữu trong thời điểm tháng kia.Yêu cầu: khi nhập chăm chú chất vấn nhằm Loai nghiêm chỉ nhận một trong các nhị quý giá ‘M’ hoặc ‘B’ cùng tháng chỉ dìm quý hiếm từ là một cho 12. Không được thực hiện mảng.Hướng dẫn: Khai báo file lưu lại các hoá solo, mỗi hoá đối kháng là một trong bạn dạng ghi nlỗi sau Type Hoadon = record SoHoadon: word; Thang: byte; Mahang: string<5>; Loai: char; end; Var f: tệp tin of hoadon;các bài tập luyện 8.19: Người ta quản lý những đầu sách của một tlỗi viện bằng một bản ghi có có cáctrường: Masach, Tensach, Tentacgia, Nhaxb (đơn vị xuất bản), Namxb (năm xuất bản), SoLuong.Viết công tác chất nhận được triển khai những thao tác sau: a. Nhtràn vào các đầu sách gồm vào thỏng viện với giữ vào tệp tin có tên Sach.dat, quy trình nhập dừng Lúc mã sách đưa vào là 1 xâu trống rỗng. b. Duyệt cùng in ra thương hiệu những cuốn sách được xuất bạn dạng sau năm m (m được nhập từ bỏ keyboard Lúc triển khai chương trình). c. Bố sung sách vào thư viện theo yêu thương cầu: ví như sách đã có thì chỉ tăng con số sách bổ sung, ngược chở lại thêm một đầu sách new vào tệp tin.Crúc ý:Không được áp dụng mảng - Khi nhập chăm chú soát sổ nhằm năm xuất phiên bản b. In ra danh sách cán cỗ có thông số lương nằm trong tầm tự x đến y, x cùng y là các số thực được nhập từ bàn phím lúc tiến hành lịch trình. c. Sao chép biết tin những cán cỗ có tuổi trên 50 vào một file không giống. d. In bảng lương của toàn bộ cán cỗ lưu lại vào tệp tin CANBO.DAT ra screen tất cả những thông tin: STT, Hoten, HSLuong, Luong, trong các số ấy Luong được xem theo bí quyết Luong = (HSLuong+HSPhucap)*290000, dữ liệu in ra định dạng theo cột. Cuối bảng, in tổng lương của toàn phòng ban. e. Sao chxay câu chữ của tệp tin CANBO.DAT vào file văn phiên bản CANBO.TXT, mỗi cán cỗ khớp ứng một loại. Hướng dẫn: Knhì báo mỗi cán cỗ là 1 phiên bản ghi nhỏng sauType St10 = String<10>; Stđôi mươi = String<20>; Canbo = Record Hoten, Diachi: Stđôi mươi, Ngaysinh: St10; dd/mm/yyyy HSluong, HSPhucap: real; SoDT: St10; Số điện thoại thông minh end;Var f: file of Canbo; khi nhập ngày sinc bắt buộc khám nghiệm format theo yêu cầu: dd/mm/yyyy Tuổi của một cán bộ được tính bởi năm bây giờ trừ cho năm sinch. Năm sinc rước tự 4 cam kết trường đoản cú sau cuối của ngày sinc cùng gửi lịch sự dạng số.bài tập 8.21: Viết chương trình nhập lệ thương hiệu một tệp tin văn uống bản. Kiểm tra tệp tin này còn có trường thọ trên đĩakhông? Nếu tất cả, in câu chữ của tệp tin từ cái lắp thêm m mang đến mẫu đồ vật n, trong những số ấy m cùng n là hai sốnguyên ổn dương ngẫu nhiên được nhập tự bàn phím Khi triển khai chương trình.Hướng dẫn: Mnghỉ ngơi tệp tin bằng giấy tờ thủ tục Rephối, rồi chuyển con trỏ về mẫu thứ m, hiểu với in n loại (hoặccho đến không còn file).Bài tập 8.22:Giả sử vào một tệp tin vnạp năng lượng bản trên đĩa mang tên là MATRIX.TXT tín đồ ta sẽ lưu lại những sốliệu về một ma trận A cung cấp mxn với một vector X n chiều. Cách lưu trữ nlỗi sau: Dòng trước tiên chứa nhị số m với n Dòng vật dụng nhị chứa vector X m chiếc tiếp theo sau thứu tự cất m mặt hàng của ma trận A Giữa các số trong một dòng cách nhau một ký từ trắngViết chương trình tính quý giá vector Y = AX cùng đưa hiệu quả ra screen bên cạnh đó lưu lại vào cuốitệp tin MATRIX.TXT (A cùng X được rước trường đoản cú tệp tin MATRIX.TXT)Yêu cầu: Chương thơm trình yêu cầu tùy chỉnh cấu hình các thủ tục sau LayDulieu(A,X,m,n) thực hiện Việc hiểu tài liệu từ bỏ tệp tin MATRIX.TXT cùng gán mang đến A, X, m, n TinhTich(A,X,m,n,Y) thực hiện bài toán tính vector Y LuuKetqua(Y,m) triển khai câu hỏi in vector Y ra màn hình hiển thị và lưu lại vào cuối file MATRIX.TXT Thành phần thứ i của vector Y được xem theo công thức m Y i    Ai, j  * X  j  j 1Bài tập 8.23: Giả sử trong một file văn uống bản bên trên đĩa có tên là DANHBA.TXT giữ danh bạ điệnthoại vào thị trấn. Cách lưu như sau: Dòng đầu lưu lại nhì số ngulặng dương m cùng n, trong đó m là số sản phẩm công nghệ điện thoại cảm ứng nằm trong ban ngành đơn vị nước, còn n là số sản phẩm trực thuộc bốn nhân. 16 m chiếc tiếp theo lưu lại đọc tin theo lần lượt của m máy điện thoại thông minh trực thuộc cơ quan nhà nước, mỗi mẫu ghi số điện thoại thông minh, một ký kết từ trắng và tiếp đến là tên phòng ban. n loại tiếp sau nữa giữ ban bố thứu tự của n vật dụng Smartphone bốn nhân, mỗi chiếc ghi số điện thoại cảm ứng thông minh, một cam kết từ bỏ White với tiếp đến là bọn họ tên chủ điện thoại thông minh.Viết chương trình gọi dữ liệu trường đoản cú tệp tin DANHBA.TXT cùng in bảng danh bạ điện thoại cảm ứng thông minh ra màn hìnhtheo sản phẩm công nghệ từ tăng đột biến của chủ lắp thêm điện thoại, những thiết bị điện thoại cảm ứng thông minh trực thuộc cơ quan công ty nước in trướcrồi đến các thiết bị điện thoại thông minh bốn nhân. Danh sách in ra theo 3 cột, cột 1 ghi số điện thoại cảm ứng thông minh, cột 2 ghitên ban ngành hoặc tên công ty thiết bị Smartphone, cột 3 ghi một số loại là TN (tứ nhân) hoặc NN (đơn vị nước)Yêu cầu: Knhị báo kiểu bạn dạng ghi là MAYDT bao gồm 3 trường: SoDt, TenChu, Loai Thiết lập giấy tờ thủ tục LayDulieu(A,k) để đọc tài liệu tự tệp tin DANHBA.TXT với lưu lại vào mảng A (mảng các MAYDT) cùng với k là số bộ phận của mảng. Thiết lập thủ tục SAPXEP(A,k) nhằm thu xếp từng nhóm thứ điện thoại nhà nước, tư nhân theo đồ vật trường đoản cú tăng ngày một nhiều của thương hiệu công ty máy điện thoại cảm ứng thông minh trong mảng A. Thiết lập thủ tục INKETQUA(A,k) để in ra được màn hình hiển thị danh bạ điện thoại cảm ứng từ bỏ mảng A.các bài luyện tập 8.24: Cho một tệp tin vnạp năng lượng phiên bản tất cả mang tên là MATRIX.TXT với câu chữ như sau: Dòng thứ nhất của file chứa nhì số nguyên dương m cùng n lần lượt là số hàng và số cột của một ma trận cấp cho mxn (m,n