Soạn anh 9 unit 2 skills 1

  -  

Task 1. Work in pairs. What features are important khổng lồ you in a city? Put the following in order 1-8 (1 is the most important).

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 2 skills 1

(Làm bài toán theo cặp. Theo bạn điểm lưu ý nào đặc trưng nhất tại một thành phố? Xếp theo trang bị tự từ 1-8 ( một là cái quan trọng nhất.) 

_____________

transport

_____________

safety

_____________

education

_____________

cost of living

_____________

climate

_____________

entertainment

_____________

culture

_____________

convenvience

Phương pháp giải:

- transport (n): phương tiện giao thông, vận tải

- safety (n): an toàn

- education (n): giáo dục

- cost of living (n.p): giá cả đời sống

- climate (n): khí hậu

- entertainment (n): sự giải trí

- culture (n): văn hóa

- convenience (n): sự nhân tiện nghi


bài bác 2


Video giải đáp giải


Task 2. Read the passage quickly & find the information lớn fill the blanks.

(Đọc đoạn văn với tìm thông tin điền vào chỗ trống.)

1. The name of the organisation doing the survey:

2. The year of the survey:

3. The names of the best city and the worst cities: 

Which is the best đô thị in the world khổng lồ live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, & recreational facilities in cities. It gives scores for each, and ranks the cities in order - from the best lớn the worst.

For the year 2014, the đứng đầu 10 cities came from Australia, Canada, Europe, và New Zealand. Melbourne in nước australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the đứng top 20, such as Tokyo (19th) và Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Cities with major conflicts tended lớn score the lowest. In these countries, living conditions were the most difficult or dangerous. Among the worst cities on the list were Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, & Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would lượt thích to địa chỉ cửa hàng other factors to the index. They say that a city"s green space urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, và pollution should be added to the list.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Thành phố nào là cực tốt trên nuốm giới? hàng năm, phòng ban Tình Báo kinh tế (EIU) tiến hành một cuộc khảo sát hấp dẫn để xác minh thành phố như thế nào trên thế giới "cung cấp điều kiện sống rất tốt hoặc tệ nhất". Tín đồ ta review dựa vào những yếu tố như khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và những cơ sở vui chơi giải trí tại các thành phố. Điểm số cho mỗi tiêu chí, và xếp hạng những thành phố theo thứ tự - từ tốt nhất có thể đến tệ nhất.

Trong năm 2014, 10 thành phố bậc nhất đến trường đoản cú Úc, Canada, Châu Âu với New Zealand. Melbourne nghỉ ngơi Úc có số điểm trên cao nhất, có nghĩa là thành phố "đáng sống" nhất. Một trong những thành phố nổi tiếng đứng ở vị trí cao nhất 20, ví dụ như Tokyo (19) và Paris (thứ 17). Đáng ngạc nhiên, Osaka (thứ 13) gồm điểm số rất tốt ở châu Á.

Các tp có xung bỗng nhiên lớn có xu thế điểm số phải chăng nhất. Ở phần đông nước này, điều kiện sống là khó khăn nhất hoặc nguy hiểm. Trong các các tp tồi tệ nhất trong list này là Dhaka ngơi nghỉ Bangladesh, Tripoli ở Libya, cùng Douala làm việc Cameroon.

Xem thêm: Hiện Tượng Đau Nửa Đầu Bên Trái : Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

Tuy nhiên, một vài tổ chức khác cá thể muốn thêm các yếu tố khác vào các tiêu chí. Chúng ta nói rằng cần phải thêm không khí đô thị xanh, sự mở rộng của thành phố, các điểm sáng tự nhiên, các điểm tham quan du lịch văn hoá, thuận tiện và ô nhiễm.

Lời giải đưa ra tiết:

1. The name of the organisation doing the survey: The Economist Intelligence Unit (EIU)

(Tên tổ chức khảo sát: EIU)

2. The year of the survey: 2014

(Năm khảo sát: 20214)

3. The best city: Melbourne

(Tên của thành phố tốt nhất: Melbourne)

The worst cities: Dhaka, Tripoli, & Douala

(Các thành phố tệ nhất: Dhaka, Tripoli, và Douala)


Task 3. Read the passage again và answer questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

1. What factors are used by the EIU lớn rank the world"s cities?

(EIU sử dụng các yếu tố nào để xếp hạng những thành phố trên rứa giới?)

2. Where were some famous cities on the list?

(Danh sách nhiều thành phố nổi tiếng ở đâu?)

3. Why were Dhaka, Tripoli, và Douala ranked among the worst cities?

(Tại sao Dhaka, Tripoli cùng Douala lại nằm trong những những thành phố tồi tệ nhất?)

4. Which was the most "liveable" đô thị in Asia?

(Thành phố nào "đáng sống" duy nhất ở châu Á?)

5. What are some factors that should be added to the index?

(Một số yếu ớt tố cần được thêm vào chỉ mục là gì?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities (are used).

(Khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và các cơ sở vui chơi tại những thành phố (được sử dụng).)

2. Among the vị trí cao nhất 20.

(Trong đứng đầu 20.)

3. Because the living conditions there were the most difficult or dangerous.

(Bởi vì đk sống có tương đối nhiều khó khăn độc nhất hoặc nguy hiểm.)

4. Osaka was.

(Osaka.)

5. They are a city"s green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution.

(Đó là không khí xanh của thành phố, sự phát triển đô thị, các đặc trưng tự nhiên, những điểm du lịch tham quan văn hoá, thuận tiện và ô nhiễm.)


Speaking

Task 4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey to lớn rank your own town/city or a town thành phố you know. Give from 10 points (the best to 1 point (the worst) khổng lồ each factor.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Thời Gian Học Tập Hiệu Quả N Lý Thời Gian Hiệu Quả Trong Học Tập

(Làm câu hỏi theo đội 5-6 người. Tiến hành một cuộc điều tra khảo sát để xếp loại thành phố của người tiêu dùng hoặc 1 thành phố mà bạn biết. Buổi tối đa là 10 điểm ( 1 điều là thấp độc nhất với mỗi quánh điểm) 

Ask each student in your group the question: "How many points vị you give to factor 1 - safety? "

(Hỏi mỗi bạn trong nhóm thắc mắc " bạn cho đặc điểm 1 bao nhiêu điểm?")

Then write the points in the table.

(Sau đó viết điểm vào bảng.)

*

b. Work out the final result of your group. Then present it lớn the class. Is your group"s result the same or different from that of other groups?

(Tiến hành điều tra rồi thuyết trình cho tất cả lớp cùng nghe. Kết quả của nhóm chúng ta giống giỏi khác những nhóm khác.)